Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

ARTIKEL 1: IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Wij zijn:
Van Looy Lucien & Partners BV Spalbeekstraat 142
B-3510 Kermt

E-mailadres: info@lage-energiewoning.be Telefoonnumer: +32 (0)11 72 00 43 Ondernemingsnummer: BE 0809.146.086 Bankrekeningnummer: BE 03 7512 0395 6684

Van Looy Lucien & Partners BV is uw energiedeskundige gespecialiseerd in lage- energiewoningen en passiefhuizen.

Wij leveren zowel aan particuliere als aan professionele klanten en baten eveneens de webshops https://www.passiefhuis-shop.be; https://www.dakramenshop.be; https://www.zoldertrapshop.be uit

U kan bij ons terecht voor :
Energie-advies op maat
Energie-advies op maat m.b.v. een warmtebeeldcamera Advies "beter isoleren en ventileren"
Levering en/of plaatsing van;

gevelramen en deuren in lage-energiewoningen en passiefhuizen binnendeuren, luchtdicht en isolerend voor uw lage-energiewoningen en passiefhuizen
plaatsing zoldertrappen

standaard dakvensters, dakvensters voor lage energiewoningen en passiefhuizen

ARTIKEL 2: DEFINITIES

 1. Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;

 2. Onderneming: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen alsook de organisaties opgesomd en bedoeld in artikel I.1,1° van het Wetboek Economisch recht.

 3. Online verkopen: overeenkomst op afstand gesloten via onze webshop.

 4. Overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst die tussen de onderneming en de

  consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

 5. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van onderneming en consument, kan worden gebruikt voor de sluiting van


page1image56509248 page1image56509040

1/11

de overeenkomst tussen deze partijen;
6. Offline verkoop: Een overeenkomst die gesloten is binnen de verkoop ruimten van Lucien

Van Looy & Partners BV of waar op naar aanleiding van de verkoop een gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de Consument en Lucien Van Looy en Partners BV is geweest.

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons.

 2. De toepasselijke voorwaarden voor uw specifiek geval zijn afhankelijk van de wijze

  waarop u bij ons gekocht heeft:
  Indien u als Consument bij ons koopt gelden de bepalingen uit hoofdstuk 2. Indien u online of offline bij ons gekocht heeft als onderneming bij ons koopt gelden de bepalingen uit hoofdstuk 3
  De bepalingen uit hoofdstuk 1 zijn toepasselijk op alle verkopen

ARTIKEL 4: INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto's namen, teksten, logo's kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Van Looy Lucien & Partners BVBA. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Van Looy Lucien & Partners BVBA te wijzen bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 6: SANCTIES VOOR NIET BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Van Looy Lucien & Partners BVBA beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de eerste ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet- betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Van Looy Lucien & Partners BV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ARTIKEL 7: PRIVACY

Van Looy Lucien & Partners BV verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en om u informatie van Van Looy Lucien & Partners BV toe te sturen. Wil

2/11

u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Van Looy Lucien & Partners BV bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Van Looy Lucien & Partners BV uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen.
Voor meer info vraag het privacy-charter van Van Looy Lucien & Partners BV
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord.

ARTIKEL 8: BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 9: OVERMACHT

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

ARTIKEL 10: GESCHILLEN - BEVOEGDE RECHTBANK

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de sluiting, de uitvoering of de beëindiging van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Belgische rechtbanken van de afdelingen behorende tot het gerechtelijke arrondissement Limburg,afdeling Hasselt.

ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT

Alle door LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV en de opdrachtgever aangegane overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten

ARTIKEL 12: SCHEIDBAARHEIDSCLAUSULE

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

HOOFDSTUK 2: VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP ONZE VERKOPEN MET CONSUMENTEN

3/11

ARTIKEL 13: VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP ONZE (ONLINE) VERKOPEN MET CONSUMENTEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als (Web)winkelier aan jou als Consument.

 2. Wij leveren enkel in België, Nederland, Luxemburg. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

 5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestelling bevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken.

 6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

ARTIKEL 14: ONS AANBOD EN JOUW BESTELLING

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

 3. Je online bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Bancontact, Creditcard, IDEAL, Pay Pal, SOFORT BANKING, overschrijving. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet- levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

 4. Om online een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: levering bij u aan huis, of opsturen naar een bepaald adres, afhalen in onze vestiging. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting―. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

 5. Wanneer je specifieke vragen hebt over bvb. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

4/11

ARTIKEL 15: HERROEPINGSRECHT BIJ ONLINE AANKOPEN DOOR CONSUMENTEN

 1. Als je als consument goederen of diensten bij ons koopt via onze webshop, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening.

  Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.

  Er geldt geen herroepingsrecht voor:
  - artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  - artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden - offline verkopen

  Het herroepingsrecht bestaat enkel voor online verkopen en niet voor bestellingen die

  offline bij ons gedaan zijn.

 2. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je

  hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip

  eerst valt.

 3. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met

  de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, vragen we om dit -indien mogelijk- terug te sturen samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

 4. In het geval van gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen kan de waardevermindering die deze producten ondergaan hebben worden aangerekend aan de Consument.

 5. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier.

 6. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van

  goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar info@dakramenshop.be.of per post naar ons adres. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) - Aan: Van Looy Lucien & Partners bv
Spalbeekstraat 142, 3510 Kermt, telf 011720043 info@lage-energiewoning.be

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)


page5image56473616

5/11

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
- Naam/Namen consument(en)
- Adres consument(en)
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) - Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is."

ARTIKEL 16: DE PRIJS

 1. Tijdens de periode die we op onze website in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

ARTIKEL 17: BETALING

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen,

  worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL- verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

ARTIKEL 18: CONFORMITEIT EN GARANTIE TEN AANZIEN VAN CONSUMENTEN

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

 3. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt je als Consument de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je als Consument het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

ARTIKEL 19: LEVERING EN UITVOERING BIJ ONLINE VERKOPEN

1. Alle online als Consument bestelde goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

6/11

 1. Wij informeren u over de leveringstermijn in jouw bestellingsbevestiging.

 2. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de

  eerste voorziene leveringstermijn en laten u één nieuwe leveringstermijn weten. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. Wanneer we de nieuwe leveringstermijn niet halen, mag je eveneens kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

 3. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

 4. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, vragen wij je dit zo snel mogelijk te melden.

ARTIKEL 20: DUUR

 1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 2. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.

 3. Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Consument de Overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 4. Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen de Onderneming en de Consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.

 5. Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop de Consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. De Consument kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van maximaal twee maanden.

ARTIKEL 21: KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN VOOR

onze diensten, kan je ons contacteren via info@dakramenshop .be . We doen er alles aan om je klacht

binnen de 7 dagen te behandelen.

b Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Becom. Becom zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op
https://becom.digital/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Markiesstraat 1, 1000 Brussel, info@becom.digital”.

2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd . Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht

3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de

CONSUMENTEN

1.
a We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over

7/11

Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze

link: https://www.consumentenombudsdienst.be//nl
4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het

Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr

ARTIKEL 22: HTTPS

Onze websites en webshop zijn beveiligd met een SSL-certificaat. Dit is een beveiligde verbinding d.m.v. encryptie tussen uw verbinding en onze webshop en bijhorende formulieren. Alzo kan er tijdens het invullen van uw gegevens op onze webshop - website niets onderschept worden door derden.

HOOFDSTUK 3: VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP VERKOPEN MET ONDERNEMERS

ARTIKEL 23: AANBOD EN AANVAARDING

 1. Folders, tekeningen, prijslijsten, technische kenmerken en al het overige informatiemateriaal voorafgaandelijk aan contractsluiting aangeleverd door LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV worden enkel ter inlichting overgemaakt aan de opdrachtgever en zijn slechts benaderende aanwijzingen.

 2. De aldus verstrekte gegevens binden LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV niet en kunnen geen aanleiding geven tot klachten of prijsvermindering.

 3. De door LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV opgestelde offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders is vermeld.

 4. LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS is slechts door de offerte gebonden indien de aanvaarding ervan door de opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd binnen de voormelde termijn van 30 kalenderdagen.

 5. Aanvullingen en wijzigingen van een reeds tot stand gekomen overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk gebeuren.

 6. De opgegeven prijzen zijn netto prijzen, exclusief BTW en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij anders is vermeld; eventuele wijzigingen in de prijs, veroorzaakt door een niet voorzienbare verhoging van eender welk bestanddeel van de kostprijs, na de aanbieding (of de aanvaarding ervan) doch voor de levering, kunnen door LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV aan de opdrachtgever worden doorgerekend en verlenen aan de opdrachtgever geen recht op het beëindigen van de overeenkomst.

 7. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV, in overleg met de opdrachtgever (al dan niet schriftelijk vastgesteld), boven de in de offerte/overeenkomst vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd dan wel boven de in de offerte/overeenkomst vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

 8. Dit meerwerk wordt door LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV afzonderlijk in rekening gebracht.

 9. Door het aangaan van de overeenkomst en het plaatsen van de bestelling verklaart de opdrachtgever huidige voorwaarden te kennen en te aanvaarden; zij maken integrerend deel uit van de overeenkomst. Indien partijen van enige bepaling van deze algemene


page8image56609216 page8image56610672

8/11

voorwaarden wensen af te wijken, dient zulks steeds schriftelijk te worden vastgelegd. 10. De opdrachtgever mag in geen geval zijn eigen algemene voorwaarden, van welke aard

ook, tegen deze van LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV opwerpen; de algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn voor LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV nooit bindend.

ARTIKEL 24: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV is uitsluitend gehouden door een middelenverbintenis. LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV zal zich m.a.w. inspannen om de opdracht volgens de regels van de kunst en goed vakmanschap uit te voeren.

 2. Een door LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV opgegeven leveringstermijn heeft steeds uitsluitend een indicatieve strekking. Bij het uitblijven van de levering op het overeengekomen tijdstip dient de opdrachtgever bij aangetekend schrijven een redelijke en bepaalde termijn op te leggen waarbinnen de levering ten laatste dient te geschieden. Deze termijn dient minimaal 30 werkdagen te bedragen.

 3. Uitstel van de levering verschaft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

 4. In geval van annulatie van een bestelling is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van de waarde van de bestelling.

 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV steeds het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. Indien LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben.

 6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever moet weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV zijn verstrekt, heeft LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 7. De opdrachtgever erkent vrij te kunnen beschikken over alle octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden, die eventueel nodig zijn voor de gevraagde werkzaamheden en geeft deze rechten in licentie aan LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV. De opdrachtgever vrijwaart LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV volledig voor alle aanspraken die derden t.o.v. LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV laten gelden op grond van schending van intellectuele eigendomsrechten en/of persoonlijkheidsrechten en hij verbindt er zich toe LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV te vergoeden voor elke voorzienbare of onvoorzienbare schade die zij zou lijden als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van dergelijke vorderingen van derden.

 8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

9/11

ARTIKEL 25: GARANTIE

 1. In het geval van verkoop van goederen garanderen wij dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van uw bestelling bestaande wetten.

 2. De verkoper is niet aansprakelijk voor:

− Gebreken in de producten door normale slijtage, abnormale of ongeschikte opslag- of gebruiksvoorwaarden of enige daad, nalatigheid of fout van de koper of enige derde; âˆ’ Gebreken, van welke aard ook, aan door de verkoper geleverde producten die reeds enige verandering of transformatie hebben ondergaan;
− Schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de verkoper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. In geval van aansprakelijkheid van de verkoper, zal de enige verplichting van de verkoper erin bestaan om, naar haar keuze, ofwel de niet-conforme producten terug te nemen en te vervangen of te herstellen, ofwel de prijs van deze niet-conforme producten (maar niet van de hele bestelling) aan de Koper te vergoeden.

ARTIKEL 26: AANSPRAKELIJKHEID

 1. LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de goederen/diensten haar door de opdrachtgever ter hand gesteld (zoals materialen, grondstoffen of documentatie), evenmin als voor fouten in de uitvoering van de overeenkomst die hun oorsprong vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of het niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

 2. LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor: - fouten in het ontwerp indien de opdrachtgever desbetreffend zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld desbetreffend een controle uit te voeren; - voor problemen die na levering ontstaan zijn door gebruik of (gebrek aan) onderhoud van het product door de opdrachtgever dan wel enige derde.

  In elk geval is de totale aansprakelijkheid van LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV ten aanzien van de klant beperkt tot de prijs van de producten die aanleiding gaven tot de schade, zoals gefactureerd aan de klant.

 3. LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade, schade wegens winstderving, verlies van zakelijke en/of andere gegevens of bestanden, of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies.

ARTIKEL 27: FACTURATIE EN BETALING

 1. De facturen zijn contant betaalbaar in de woonplaats van de schuldeiser, behoudens afwijkende betaaldatum of vervaldag vermeld op de factuur.

 2. Het protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum.Na verloop van deze termijn zal de factuur als definitief aanvaard worden aanzien.

 3. Klachten betreffende een zelfstandig onderdeel in een gespecificeerde rekening ontheffen de opdrachtgever nimmer van zijn plicht tot betaling van de overige posten van de factuur.

10/11

4. Bij niet tijdige betaling van de factuur zijn de sancties uit artikel 6 van toepassing.

ARTIKEL 28: UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

 1. LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS BV behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege of zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever.

 2. Ook in dergelijk geval dient de opdrachtgever de geleverde prestaties en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan reeds verrichte werkzaamheden te betalen; tevens is de opdrachtgever, onder voorbehoud van meerdere aanspraken van LUCIEN VAN LOOY & PARTNERS, als conventionele forfaitaire begroting van de gederfde winst een vergoeding verschuldigd van 25% van het resterende gedeelte dat hij bij volledige vervulling van de opdracht had dienen te betalen.

11/11

ver 31-12-2023

Wilt u meer info, bel of mail dan even onze infolijn!

Wilt u meer info, bel of mail dan even onze infolijn!

+32 (0) 11 72 00 43  
of mail uw Zoldertrapshop Dealer